Podmínky darování

Podmínky poskytování finančních darů Pandachild, nadačnímu fondu

Pokud se rozhodnete podpořit činnost Pandachild, nadačního fondu, IČO: 09674276 (dále jen "Pandachild") zasláním určité peněžité částky na bankovní účet Pandachild č. 123-2878080247/0100, odesláním peněžní částky na daný účet dochází z Vaší strany k akceptaci následujících darovacích podmínek.

Peněžitá částka zaslaná na uvedený bankovní účet Pandachild je poskytována za účelem realizace účelu, pro který byl Pandachild založen (pro účely podpory jeho činnosti), a je darem ve smyslu § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen "Dar"). Tedy, jakožto dárce tímto bezúplatně převádíte předmět Daru na Pandachild (do jeho výlučného vlastnictví), a Pandachild předmět Daru do svého výlučného vlastnictví přijímá.

Pokud s Pandachild neuzavřete před poskytnutím Daru zvláštní písemnou darovací smlouvu, odesláním Daru na účet Pandachild dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Vámi a Pandachild, přičemž obsah této smlouvy je určen těmito darovacími podmínkami.

Odesláním Daru potvrzujete, že jste výlučným vlastníkem předmětu Daru a že předmět Daru byl nabyt z poctivých zdrojů.

Vámi poskytnutý Dar bude ze strany Pandachild použit v souladu s jeho statutem, rozhodnutími jeho orgánů a právními předpisy, tj. pro dosahování účelu, pro který byl Pandachild založen. To je zejm. činnost směřující k podpoře tělesného i duševního rozvoje a sportovního vyžití dětí, fyzioterapeutické činnosti a sportovních aktivit pro děti, ale i k podpoře osob a institucí věnujících se výchovné, publikační či terapeutické činnosti v těchto oblastech, která může vést ke zlepšení povědomí jak o problematice dětského pohybu, tak o poruchách autistického spektra, onkologických onemocněních či zdravotních postiženích.

Pandachild je oprávněna poskytnutý Dar odmítnout a od darovací smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě Vám Pandachild poskytnutý Dar vrátí zpět na bankovní účet, ze kterého byl Dar poskytnut, případně jiným vhodným způsobem, a to bez zbytečného odkladu po odstoupení od darovací smlouvy.

Pandachild potvrzuje, že Dar naplňuje podmínky ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v účinném znění, kdy se jedná o bezúplatné plnění poskytnuté právnické osobě se sídlem na území České republiky, a to na účely sociální, tělovýchovné, sportovní, kulturu a vzdělávací. Hodnotu Daru si můžete za podmínek stanovených v uvedeném zákoně odečíst od základu daně z příjmu. Pokud jste s Pandachild neuzavřeli písemnou darovací smlouvu a potřebujete pro tento účel písemné potvrzení o darování, kontaktujte nás na pomahame@pandachild.cz

Pandachild na základě Vaší žádosti uvede a doloží skutečnosti dokládající, že Vámi poskytnutý Dar byl použit za účelem uvedeným v těchto darovacích podmínkách.

Tyto darovací podmínky jsou účinné od 1.12.2020.